Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Fleurjethuis;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Fleurjethuis in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt, verder genoemd als Fleurjethuis;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een Fleurjethuis georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Fleurjethuis gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Fleurjethuis
Bedrijfsnaam: Fleurjethuis
Vestigingsadres: steggerdaweg, 8395PH Steggerda
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 50086375
Btw-identificatienr: NL109721573

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fleurjethuis en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Fleurjethuis en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website fleurjethuis.nl
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Fleurjethuis gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fleurjethuis niet. Dit geldt ook voor druk- en zetfouten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• exclusief verzendkosten;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Fleurjethuis de prijs garandeert;
• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 - De overeenkomst.
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals bv. verzekerde verzending of afhalen.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fleurjethuis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fleurjethuis is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fleurjethuis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. De klant kan elektronisch betalen via IDEAL, waarbij passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
4. Fleurjethuis kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fleurjethuis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is
om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld,
verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of
onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via [email protected]
Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product onbeschadigd en zoveel als mogelijk in de originele
verpakking te retourneren.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Deze bedraagt maximaal 6,95 euro.
Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Fleurjethuis dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending, terugbetalen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Fleurjethuis kan het herroepingrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Fleurjethuis dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• a. die door Fleurjethuis tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
• b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• d. die snel kunnen bederven of verouderen;
• De producten van Fleurjethuis zijn altijd maatwerk, en in opdracht vervaardigd, daardoor kunnen bestelde producten niet worden geretourneerd.

Op de volgende pagina kunt u het modelformulier van herroeping downloaden:
https://fleurjethuis.nl/c-2524580/modelformulier-herroeping/

Een geschil kunt u voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform, http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 9 - De prijs.
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Fleurjethuis hanteert geen minimum bestelbedrag.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal en btw en exclusief verzendkosten.
4. Fleurjethuis hanteert de verzending via Post.nl

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. Fleurjethuis staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Fleurjethuis, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Fleurjethuis jegens Fleurjethuis kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Fleurjethuis zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fleurjethuis geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. Levering uitsluitend op werkdagen, uitgezonderd donderdagen en feestdagen. Actuele vakanties worden tijdig vermeld.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Fleurjethuis het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fleurjethuis zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Fleurjethuis.

Artikel 12 - Betaling
1. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Fleurjethuis berekende verzendkosten.
2. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
• a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving.
• b. door middel van vooruitbetaling middels IDEAL. Kosten hiervoor bedragen 0,00 euro
• c. of door middel van contante betaling bij het afhalen van producten.
1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fleurjethuis te melden.
2. In geval van wanbetaling van de klant heeft Fleurjethuis behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant schriftelijk contact op met Fleurjethuis, dit kan zowel schriftelijk als elektronisch. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan de Algemene Voorwaarden vermeld.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fleurjethuis, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Fleurjethuis ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fleurjethuis binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Fleurjethuis en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Disclaimer
Aansprakelijkheid
1. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Fleurjethuis kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Fleurjethuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings.
Fleurjethuis sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan doordat de door ons geleverde producten.
2. Op hiervoor onbestemde ondergronden wordt gemonteerd. (bijv. Kalkhoudende verven, Spachtelputz, structuurverven, meubelolie, meubelwas). Ook zijn onbewerkte houtlagen niet geschikt om een sticker op te plaatsen.
Ook behang is een geschikte ondergrond mits het behang glad is en het een vinylbehang is (papierbehang is schadegevoeliger). Wij kunnen vooraf niet met zekerheid bepalen of de ondergrond waarop u gaat plakken geschikt is voor ons stickermateriaal, wel is het mogelijk dit vooraf te testen. U kunt hiervoor bij ons kosteloos een teststicker aanvragen.
3. Op pas geschilderde, behangen, en geschilderde behangen muren kan schade ontstaan doordat de verf c.q. behang nog niet uitgehard is. Neem geen risico en probeer op een onopvallende plek schilderstape te plakken en kijk bij het verwijderen van de tape of de verf meekomt, is dit het geval dan kunt u ons product nog niet bevestigen.
Het beste is om de sticker meteen uit de verpakking te halen en deze plat te leggen. Stickers moeten binnen 1 à 2 maanden geplakt worden i.v.m. de hechting. Het is beter om de sticker te bestellen wanneer je deze ook direct kunt gaan plakken.
4. Op eigendom van derden wordt gemonteerd.
5. Onrechtmatig wordt verwerkt.
6. Bij twijfel kan vooraf altijd een kosteloos kleurenstaal of teststicker aangevraagd worden om te voorkomen dat de kleur niet naar wens is. Of dat de ondergrond niet geschikt is.
7. Fleurjethuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade op lichamelijk of materieel / immaterieel vlak, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
8. Als u tekstuele artikelen of afbeeldingen op onze site ziet die vallen onder het auteursrecht of copy-rechten op berusten, meld dit dan via de mail of telefonisch,en wij zorgen, indien aangetoond, dat dit artikel direct wordt verwijderd van onze site.
Onze artikelen zijn te goeder trouw ontworpen en wij kunnen deze helaas niet controleren via een databank (auteursrecht) of er enige vorm van auteursrechten (copyright) op rusten. Fleurjethuis kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
9. Wij zijn niet aansprakelijk voor zelf gemaakte teksten waar copyright of auteursrechten op zijn afgegeven, de klant zal zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwerp welke is opgemaakt in onze tekstmodule. Of wanneer een eigen gemaakt digitaal bestand aangeleverd is en besteld.
10. Fleurjethuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan bij opbrengen of verwijderen van onze producten.
11. Onze producten zij niet geschikt voor kinderen, onze producten zijn niet gemaakt om er mee te spelen, wilt u een product van ons in de kinderkamer bevestigen, zorg er dan voor dat uw kind er niet aan kan komen.
12. De door Fleurjethuis bijgeleverde plakinstructies zijn onvoorwaardelijk. Wij nemen geen aansprakelijkheid uit de wijze waarop u onze plakinstructies gebruikt.

Artikel 16 - Privacy
Door het maken van een bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons, met uitzondering van belangrijke mededelingen.

Artikel 17 - Overige bepalingen
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

Gastenboek

  • 19-08-2016 - Weer super snel binnen de stickers weer geweldig bedankt ben...  lees meer
  • 13-05-2016 - Hele mooie stickers....supersnel geleverd en helemaal naar onze zin !!!
    Ga...  lees meer
  • 05-05-2016 - Ik was op zoek naar een groter canvas doek dan...  lees meer
Plaats een bericht
  • Ideal
© 2010 - 2017 Fleurjethuis, voor uw interieurstickers, reclamebelettering, canvasdoeken & textiel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?
Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.

Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.

Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is.

AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites.

Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop.

Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.